Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

TRANSPORT GRATIS DO 50 km OD SIEDZIBY FIRMY PRZY PEŁNYM SAMOCHODZIE tj. 5,2mp.
(Poznań, Leszno, Gostyń, Grodzisk Wlkp, Mosina, Puszczykowo, Stęszew, Kórnik, Kamionki i okolice)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).


1. Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami przez telefon lub w serwisach internetowych, a także w innych przypadkach kontaktu z Profit Roman Szymanowski ul. Gryczana 6 64-000 Kościan.


2. Profit Roman Szymanowski ul. Gryczana 6 64-000 Kościan jest administratorem Państwa danych osobowych (administrator), który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.


3. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować:

- przez wysłanie korespondencji na adres:

Profit Roman Szymanowski ul. Gryczana 6 64-000 Kościan

- drogą mailową: biuro@profit–drewno.pl


4. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: przygotowanie oferty, sprzedaż towarów lub usług, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienia danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Celem przetwarzania danych jest także wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, i w takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP.

I tak kierując się zasadą minimalizacji danych administrator będzie przetwarzał dane na kilka sposobów:

 • Dane potrzebne do dostawy towaru – jest to adres dostawy i dane kontaktowe kontrahenta.
 • Przetwarzanie danych w tym przypadku będzie odbywać się do momentu dostawy towaru.
 • Dane potrzebne do wystawienia faktury
 • Przetwarzanie danych w tym przypadku będzie odbywać się przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu w okresie wymaganym przepisami prawa.
 • Dane potrzebne do rozpatrzenia reklamacji – na podstawie paragonu lub faktury.
  Przetwarzanie danych w tym przypadku będzie odbywać się do momentu rozpatrzenia reklamacji.


Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


6. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie w niezbędnym zakresie przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub ich prawomocnego rozstrzygnięcia i realizacji, i okres wymagany przez przepisy prawa.


7. W niezbędnym zakresie Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora podmiotom, z którymi administrator współpracuje w zakresie usług rozliczeniowych, rachunkowości, informatycznych i internetowych, telekomunikacyjnych, transportowych, pocztowych, bankowych, marketingowych i prawniczych, oraz uprawnionym organom publicznym.


8. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez administratora danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO) gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu


W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Skarga do organu nadzorczego


Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych.